Απόφαση 516 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (30/10/2019)