Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες

Ο Δήμος Αιγιάλειας διαθέτοντας τη Λίμνη Τσιβλού, μια λίμνη σπάνιας φυσικής ομορφιάς και ανεκτίμητης περιβαλλοντικής αξίας, αποτελεί επίσημα από  τις 07 Νοεμβρίου 2015 μέλος του διευρυμένου Δικτύου Πόλεων με Λίμνες. Το εν λόγω δίκτυο αριθμεί 31 μέλη – δήμους με 32 λίμνες, από 2 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Σημειώνεται πως ο ρόλος του Δικτύου είναι συντονιστικός και τα μέλη του διατηρούν την αυτονομία τους ως φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο στην επικράτεια του κράτους στο οποίο ανήκουν, όσο και στο εξωτερικό.

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες δραστηριοποιείται ενεργά σε δράσεις που αποσκοπούν:

1. στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και ταυτοποίηση κοινών προβλημάτων καταγεγραμμένων στις λίμνες του δικτύου και τις περιοχές περιμετρικά αυτών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  στην δημιουργία σειράς οδηγιών για την αειφόρο διαχείριση των λιμνών εφαρμόζοντας τις βέλτιστες στρατηγικές διατήρησης των φυσικών λιμνών και ταμιευτήρων σε σχέση με το φυσικό δομημένο και ανθρώπινο περιβάλλον

 

3. στην διεξαγωγή της χαρτογράφησης των ευρωπαϊκών υδάτινων συστημάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που θα ενσωματώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες όσον αφορά την τοποθεσία, τη μορφομετρία των λιμνών και ταμιευτήρων και στην οποία θα καταγράφονται τα προβλήματα της εκάστοτε περιοχής

4.         στην γνωστοποίηση στο κοινό, των θεμάτων που εξετάζονται στις περιοχές τους και της ανάγκης για αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς προς το τοπικό περιβάλλον μέσω οργάνωσης κοινών δράσεων προβολής

Απώτερος στόχος είναι η προστασία των λιμνών και των παραλίμνιων περιοχών, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η αειφόρος ανάπτυξη αυτών και η ευαισθητοποίηση των δημοτών, έτσι ώστε οι δράσεις του Δικτύου να αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και οφέλη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

 Επισκεφθείτε τη σελίδα του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες http://lakesnetwork.eu/