Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Τροποποίηση & αντικατάσταση της υπ'αριθ. πρωτ. 500/24791/15.02.2018 Εγκυκλίου του Μέτρου 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014-2020''

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 1156/77424/11.04.2019 έγγραφό του ανακοίνωσε την τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. πρωτ. 500/24791/15.02.2018 Εγκυκλίου για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων ανάκλησης ένταξης πράξης και αιτήσεων τροποποίησης πράξης του Μέτρου 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014 -2020.

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Ανακοίνωση αίτησης καταχώρισης της ονομασίας ''ΚΛΑΡΙΣΙΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ'' στο μητρώο των ΠΟΠ - ΠΓΕ - ΕΠΙΠ''

 ''Ανακοίνωση αίτησης καταχώρισης της ονομασίας ''ΚΛΑΡΙΣΙΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ'' στο μητρώο των ΠΟΠ - ΠΓΕ - ΕΠΙΠ''

   Κατά της αίτησης καταχώρισης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και την 29/05/2019 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια.

 

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή